Wettelijke informatie

Bedrijfsnaam: Alfiero
Rechtsvorm: ALFIERO SRL
Maatschappelijke zetel: Rue des Six-Bonniers, 108
BTW: BE0677 676 048
E-mail: info@alfiero.be
Telefoon: 04 254 39 31
Website: https://alfiero.be

Site ontwerp : Abstra 

Gebruiksvoorwaarden van de website https://alfiero.be

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://alfiero.be. Telkens wanneer u deze site gebruikt of opent, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder dat wij verplicht zijn u daarvan in kennis te stellen. Bovendien bent u, door gebruik te maken van een dienst op, of waartoe u toegang hebt via, deze site, onderworpen aan alle regels met betrekking tot die dienst, die dan worden beschouwd als onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden. Lees ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing ook deel uitmaakt van onze Gebruiksvoorwaarden.

Onze diensten

Deze site en de aangeboden diensten worden "AS IS" aangeboden. U erkent dat de eigenaars van de site het recht hebben, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, deze site en zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten, en de door u verstrekte gegevens tijdelijk of definitief te verwijderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegang tot, de juistheid, het verlies of de bewaring van gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen

Om gebruik te kunnen maken van alle diensten op deze site, moet u zich op de site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van alle informatie die als verplicht is gemarkeerd, en de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Bij registratie wordt u verzocht onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, zoals vermeld en onder voorbehoud van wijziging.

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid (zie hieronder).

Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons alle rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de diensten die erin kunnen worden verleend. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij geven u geen impliciete of expliciete toestemming door onze diensten aan u ter beschikking te stellen, en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Auteursrecht / Intellectuele eigendom

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw intellectuele eigendom is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere rechten, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Inleiding

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Dit privacybeleid heeft betrekking op persoonlijk identificeerbare informatie (hierna "Gegevens" genoemd) die kan worden verzameld door het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten waarover wij geen zeggenschap hebben of die geen eigendom van ons zijn, of op personen die geen werknemers of agenten van ons zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben. Dank u dat u de tijd neemt om onze Gebruiksvoorwaarden te lezen.

Gegevensverzameling

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen persoonlijke gegevens over u op de volgende manieren worden verzameld of verwerkt:

- Het verzenden van een formulier;
- Het verzenden van een cookie.

1. Een formulier verzenden

Als u per e-mail met ons communiceert, kunnen wij u vragen om via formulieren specifieke informatie te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen de gevraagde informatie in te voeren en te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, stemt u ermee in dat wij deze informatie verzamelen en gebruiken.

2. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het houdt bij welke website wordt bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dit bezoek. Het is mogelijk dat wij tijdens uw bezoek aan de site https://alfiero.be een "cookie" op uw computer plaatsen; tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunt u zich van de verzending van deze "cookie" op de hoogte stellen en u ertegen verzetten door uw browser dienovereenkomstig te configureren.

Hierdoor kunnen wij uw navigatie op onze site bij uw volgende bezoeken optimaliseren (automatische herkenning van de taal van de interface, verkorte stappen in geval van bestelling, etc.).

Het gebruik van cookies stelt ons in staat de activiteiten van onze gebruikers beter te begrijpen. Deze informatie is belangrijk omdat het ons in staat stelt diensten te blijven verlenen die zo goed mogelijk aan uw behoeften en verzoeken beantwoorden. Informatie die het gedrag van bezoekers aan onze site weergeeft, wordt in geaggregeerde vorm verzameld en geeft geen gemakkelijk identificeerbare individuele informatie weer.

Doelstellingen

Uw gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

* Antwoorden op uw vragen.
* Statistieken.
* Contactpersoon (facultatieve gegevens).

Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd (bv. via e-mail), gelieve ons dat mee te delen.

Verzamelde informatie

De verzamelde informatie is als volgt:

Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd) ;

Uw e-mailadres indien u dat aan ons hebt meegedeeld, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar deze site te sturen;

* Alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt geraadpleegd;

* Alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven;

Uw gegevens wijzigen of verwijderen

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, alsmede het recht om deze informatie te corrigeren. Op verzoek hebt u de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Zie onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Beveiliging

Alfiero verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Als u van mening bent dat onze site niet voldoet aan de voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, telefoon: +32 (0)2 213 85 40, fax: +32 (0)2 213 85 65, e-mail: commission@privacycommission.be.